Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019

Do dnia 4 lipca 2018 r. będzie możliwe zarejestrowanie oraz złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019

Do dnia 4 lipca 2018 r. będzie możliwe zarejestrowanie oraz złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019 w I turze.

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2018/2019 w I turze zostaną przyznane przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną 16 lipca 2018 r. dla wszystkich studentów, poza studentami III roku studiów I stopnia, którzy swoje wnioski powinni złożyć po przyjęciu na I rok studiów II stopnia w II turze – wrześniowej, która dedykowana będzie tylko dla studentów 1 roku studiów jednolitych magisterskich, I oraz II stopnia.

Studenci - cudzoziemcy odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich ubiegają się o miejsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich, czyli są zobowiązani do złożenia oświadczenia o dochodach na rok 2018/2019, natomiast studenci-cudzoziemcy odbywający studia na zasadach innych niż obywatele polscy składają sam wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim, bez konieczności wypełniania oświadczenia o dochodach.

Procedura składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim:

Podstawowym kryterium przyznania miejsca w domu studenckim jest wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny studenta oraz odległość z miejsca zameldowania na pobyt stały do uczelni. Miejsce w konkretnym domu studenckim przyznawane jest na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta w oparciu o kryteria szczegółowe, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim należy w pierwszej kolejności wypełnić w systemie USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl w zakładce Dla wszystkich->Wnioski) oświadczenie o dochodach na rok 2018/2019. Sytuację materialną rodziny studenta dokumentuje się i ustala w oparciu o zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do otrzymywania stypendium socjalnego. Zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJ (Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017).

Każdy student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim zobowiązany jest dostarczyć:

 1. podpisany wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim;
 2. ewentualne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów szczegółowych (poza dokumentacją potwierdzająca pobieranie stypendium rektora, jeśli pobierane było na UJ), o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich;
 3. podpisane oświadczenie o dochodach na rok 208/2019 , wraz ze stosowną dokumentacją, w szczególności:
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dla studenta oraz każdego pełnoletniego członka rodziny studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) za rok 2017;
  • zaświadczenia z właściwego organu emerytalno-rentowego dla każdego pełnoletniego członka rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017 (dotyczy osób, które w roku 2017 osiągały dochód oraz odprowadzały składki);
  • oświadczenia studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2017;
  • inne dokumenty, w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta np. dokumentujące utratę lub uzyskanie dochodu, uczęszczanie rodzeństwa do szkół itp. Wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim wraz z oświadczeniem o dochodach (wydruki z systemu USOSweb) oraz kompletem dokumentacji dotyczącej sytuacji materialnej rodziny studenta należy do dnia 4 lipca 2018 r. złożyć w pokoju 310 na ul. Olszewskiego 2, lub przesłać pocztą na adres: ul. Olszewskiego 2/310; 31-007 Kraków.

Aktualne regulaminy dostępne jest na stronie wydziałowej - http://www.wpia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/regulaminy

W razie pytań proszę o kontakt z sekretariatem ds. pomocy materialnej na WPiA: mailowy - stanislaw.regiec@uj.edu.pl lub telefoniczny - (12) 663 15 58.