Anna Ceglarska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Grecja przedsokratejska od Homera do Herodota. W kierunku pluralizmu społecznego i idei systemu mieszanego”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof. UMCS

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16.04.2014 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 11.09.2017 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 25.09.2017 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 25.09.2017 r.