Maciej Gac

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Group litigation as an instrument of competition law enforcement – analysis based European, French and Polish experience”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Sławomir Dudzik

Kopromotor: prof. Sylvaine Peruzzetto

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. Laurence Idot

Dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 30.11.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 30.09.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 30.09.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 24.10.2016 r.