Marcin Krzemiński

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Instytucja Premiera w V Republice Francuskiej"

Promotor rozprawy: dr hab. Monika Florczak-Wątor

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18.01.2016 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 14.03.2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 04.04.2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 25.04.2016 r.