Paula Borowska

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Prawne i pozaprawne gwarancje rozwoju kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jan Zimmermann

Promotor pomocniczy: dr Joanna Lemańska

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.01.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 30.11.2015 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 16.12.2015 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 18.01.2016 r.