Tomasz Regucki

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Mechanizmy zwiększające kontrolę (control enhancing mechanisms) w polskich spółkach akcyjnych. Analiza prawno-ekonomiczna”

Promotor rozprawy: dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:

Prof. dr hab. Adam Opalski

Dr hab. Maciej Mataczyński, prof. UAM

Harmonogram:

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22.06.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 20.03.2017 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 10.04.2017 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 24.04.2017 r.