Regulamin i zasady przyznawania

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o stypendia o charakterze socjalnym

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zał.14 Oświadczenie o braku zmian sytuacji materialnej rodziny (przy składaniu wniosku o przedłużenie stypendium socjalnego na semestr letni)

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego – z uwzględnieniem art. 30f

Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (wewnętrzny wzór Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Oświadczenie studenta o braku adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (1) wiek 26 lat, małżonek, dziecko

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (2) samodzielność finansowa

Oświadczenie studenta o zamieszkaniu wraz z małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Zaświadczenie o wysokości średniej ocen z innej uczelni

Regulamin przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin

Regulamin domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin

Pomoc materialna

http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

Podstawy Prawne

http://www.dn.uj.edu.pl/akty-prawne/pomoc-materialna