Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Praktyki studenckie dla kierunku Prawo

Pełnomocnik - dr Mariusz Baran

Sekretariat Pełnomocnika: ul. Bracka 12, pok. 108.

Najbliższy dyżur Pełnomocnika: 14 lutego 2018 r. (środa), godz. 17.30-18.30, p. 107, ul. Olszewskiego 2 (Collegium Wróblewskiego) 

Przypominam, że wszelkie dokumenty dotyczące praktyk należy zostawiać na odpowiedniej półce w Sekretariacie, ul. Bracka 12 (Pałac Larischa), pok. 108. Sekretariat udziela także podstawowych informacji związanych z praktykami studenckimi. Seketariat jest czynny w godz. 11.00-14.00

Dane kontaktowe do Sekretariatu: Natalia Lipowska, tel. 0-12 663-19-78

e'mail: natalia.lipowska@uj.edu.pl

UWAGA STUDENCI SĄ PROSZENI O ZAPOZNANIE SIĘ ZE ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z AKCESU WPIA UJ DO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ KPRM PROGRAMU PRAKTYK W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (informacje w Aktualnościach). Program rządowy trakujemy jako praktykę DODATKOWĄ i poza szczególnymi wyjątkami nie będzie ona zaliczana na poczet praktyk obowiązkowych.

Ogólne zasady praktyk na kierunku prawo

 1. Na praktyki są kierowani studenci od III do V roku studiów.

 2. Studenci deklarują praktyki w systemie USOS tak samo, jak pozostałe przedmioty. Takie same są również konsekwencje w przypadku nie zaliczenia praktyk zadeklarowanych na dany rok akademicki (powtarzanie przedmiotu).

 3. Praktyki funkcjonują jako przedmiot całoroczny. Rejestracja uruchamiana jest dwa razy w roku (semestr zimowy i letni). Student ma obowiązek podpiąć i zaliczyć w systemie USOS praktykę, którą odbywa w danym roku akademickim.

  Uwaga: Wyjątkiem jest praktyka odbywana we wrześniu. Z uwagi na konieczność zamknięcia protokołów jej zaliczenie jest niemożliwe, dlatego należy ją zadeklarować i rozliczyć w kolejnym roku akademickim.

 4. Wymiar praktyki obowiązkowej:

  Uwaga: Wydział kieruje studentów na praktyki (zawiera umowę z instytucją przyjmującą) wyłącznie w zakresie praktyk obowiązkowych.

  • studenci stacjonarni:

   • praktyka sądowa obowiązkowa – 1 miesiąc (sądy okręgowe, rejonowe, administracyjne);

   • praktyka o charakterze prawniczym (tzw. w systemie USOS: „2. miesiąc do wyboru") – 1 miesiąc (dowolna instytucja);

  • studenci niestacjonarni:

   • praktyka prawnicza zawodowa – 1 miesiąc.

 5. Skierowanie studenta na praktykę odbywa się na podstawie wniosku, który musi być rozpatrzony przez Pełnomocnika co najmniej miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki, lub wcześniej, jeśli tak postanowi instytucja przyjmująca (tak np. PO Kraków i SO Kraków – patrz: Wybrane instytucje).

  Uwaga: Wiele instytucji (zwłaszcza państwowych) posiada własne wewnętrzne regulaminy i procedury przyjęć, a nawet wzory umów. W takiej sytuacji skierowanie studenta na praktykę jest możliwe pod warunkiem spójności wymagań instytucji i Wydziału – indywidualne przypadki należy odpowiednio wcześniej skonsultować z Pełnomocnikiem ds. praktyk.

  • wzór wniosku znajduje się na stronie Wydziału;

  • wnioski składa się w Sekretariacie Pełnomocnika na odpowiedniej półce („Praktyki prawo");

  • jeśli wniosek dotyczy praktyki w instytucji, z którą Wydział nie ma podpisanej umowy/porozumienia stałego (zdecydowana większość instytucji!), do wniosku musi być dołączona zgoda instytucji na praktykę, lub oświadczenie studenta o uzyskaniu takiej zgody;

 6. Lista wniosków odrzuconych znajduje się w zakładce Aktualności (i jest aktualizowana po dyżurze Pełnomocnika – wyłącznie, jeśli odrzuca on jakiś wniosek)

 7. Umowy dotyczące praktyk wysyła Dziekanat.

 8. W czasie odbywania praktyki student musi być objęty ubezpieczeniem NNW (wykupionym na Uczelni lub we własnym zakresie).

 9. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie praktyk student odbiera z Dziekanatu dziennik praktyk (jeśli udaje się na praktykę po raz pierwszy).

 10. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie złożonego w Sekretariacie dziennika praktyk. Dokumenty do zaliczenia praktyk proszę składać dopiero po zadeklarowaniu  praktyki w  systemie USOS. Dokument uznaje się za kompletny, jeśli zawiera 3 elementy:

  Uwaga: Dokumenty w jakikolwiek sposób niekompletne zwracane są przez Pełnomocnika do Sekretariatu w celu uzupełnienia braków (znajdują się one w szufladkach).

  • potwierdzoną w imieniu instytucji datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki z dopiskiem „zaliczam praktykę" (strony 2-3 dzienniczka);

  • wypełnione i podpisane przez Opiekuna/Sędziego opiekuna Karty tygodniowe - co najmniej 18 dni roboczych;

  • opinię Opiekuna praktyk/Sędziego opiekuna (s. 34-36).

 11. Potwierdzeniem uzyskania zaliczenia jest wpis ZAL w USOS. Jego obecność należy sprawdzić po pierwszym dyżurze Pełnomocnika, odbywającym się po złożeniu dokumentów.

 12. Po uzyskaniu zaliczenia należy odebrać dziennik praktyk z Sekretariatu (szufladka). Jeśli to ostatnia praktyka obowiązkowa, student odnosi dokument do Dziekanatu.

 13. Miesiąc praktyki pozasądowej (w przypadku studentów niestacjonarnych – miesiąc praktyki zawodowej) można zaliczyć na podstawie odrębnych dokumentów:

  • umowy (o pracę, zlecenia, dzieło) – jeśli dokumenty wskazują jednoznacznie na przepracowany co najmniej miesiąc roboczy. Wymagane dokumenty:

   • wypełniony wniosek (cz. B.);

   • kopia umowy z poświadczeniem wykonania (niezbędne! - każdą umowę można wypowiedzieć lub zerwać) lub poświadczenie zatrudnienia z podaniem stanowiska (praktyka musi być praktyką prawniczą) + opinia Opiekuna;

    LUB

 • wypełnionego dzienniczka praktyk tak jak w przypadku praktyk sądowych

  Warunki:

  • student posiada dzienniczek po praktyce sądowej,
  • instytucja nie domaga się umowy z Wydziałem.
 • dokumentów równoważnych dziennikowi praktyk (tylko jeśli student nie posiada dzienniczka praktyk) w przypadku praktyk odbytych we własnym zakresie. Wymagane są wówczas:

  • wypełniony wniosek (cz. B);

  • zaświadczenie o praktyce – dokument (dokumenty) zawierające 3 elementy: poświadczenie terminu i czasu trwania praktyki (z treści musi wynikać bezwzględnie, że student przepracował systematycznie co najmniej miesiąc i w tym czasie "uzbierał" co najmniej 90 godzin pracy), wykaz obowiązków, opinia Opiekuna.