Zaliczenie

 1. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie złożonego w Sekretariacie dziennika praktyk. Zaliczenie praktyki może zostać wpisane dopiero po jej zadeklarowaniu w systemie USOS. Dokument uznaje się za kompletny, jeśli zawiera 3 elementy:

  Uwaga: Dokumenty w jakikolwiek sposób niekompletne zwracane są przez Pełnomocnika do Sekretariatu w celu uzupełnienia braków (znajdują się one w szufladkach).

  • potwierdzoną w imieniu instytucji datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki z dopiskiem „zaliczam praktykę" (strony 2-3 dzienniczka);

  • wypełnione i podpisane przez Opiekuna/osobę upoważnioną Karty tygodniowe - co najmniej 18 dni roboczych;

  • opinię Opiekuna praktyk (s. 34-36).

 2. Potwierdzeniem uzyskania zaliczenia jest wpis ZAL w USOS. Jego obecność należy sprawdzić po pierwszym dyżurze Pełnomocnika, odbywającym się po złożeniu dokumentów.

 3. Po uzyskaniu zaliczenia należy odebrać dziennik praktyk z Sekretariatu (szufladka). Jeśli to ostatnia praktyka obowiązkowa, student odnosi dokument do Dziekanatu.

 • Miesiąc praktyki pozasądowej (w przypadku studentów niestacjonarnych – miesiąc praktyki zawodowej) można zaliczyć na podstawie odrębnych dokumentów:

 • umowy (o pracę, zlecenia, dzieło) – jeśli dokumenty wskazują jednoznacznie na przepracowany co najmniej miesiąc roboczy. Wymagane dokumenty:
  • kopia umowy z poświadczeniem wykonania (niezbędne! - każdą umowę można wypowiedzieć lub zerwać) lub poświadczenie zatrudnienia z podaniem stanowiska (praktyka musi być praktyką prawniczą) + opinia Opiekuna;

  • wypełniony wniosek (cz. B.);

    LUB

 • wypełnionego dzienniczka praktyk tak jak w przypadku praktyk sądowych

  Warunki:

  • student posiada dzienniczek po praktyce sądowej,
  • instytucja nie domaga się umowy z Wydziałem.
 • dokumentów równoważnych dziennikowi praktyk (tylko jeśli student nie posiada dzienniczka praktyk) w przypadku praktyk odbytych we własnym zakresie. Wymagane są wówczas:

  • wypełniony wniosek (cz. B);

  • zaświadczenie o praktyce – dokument (dokumenty) zawierające 3 elementy: poświadczenie terminu i czasu trwania praktyki (z treści musi wynikać bezwzględnie, że student przepracował systematycznie co najmniej miesiąc i w tym czasie "uzbierał" co najmniej 90 godzin pracy), wykaz obowiązków, opinia Opiekuna.