Terminy

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się 1 października 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku. Dzieli się na dwa semestry:

  • zimowy – od 1 października 2016 roku do 24 lutego 2017 roku
  • letni – od 25 lutego 2017 roku do 30 września 2017 roku.

Sesje egzaminacyjne w roku akademickim 2016/2017

Zimowa:

od 30 stycznia 2017 roku do 11 lutego 2017 roku

Zimowa poprawkowa:

od 18 lutego 2017 roku do 24 lutego 2017 roku

Letnia:

od 16 czerwca 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku

Letnia poprawkowa:

od 1 września 2017 roku do 15 września 2017 roku.

Dni wolne od zajęć w roku akademickim 2016/2017

Przerwa świąteczna:

od 23 grudnia 2017 roku do 2 stycznia 2017 roku

Przerwa semestralna:

od 12 lutego 2017 roku do 17 lutego 2017 roku

Przerwa świąteczna:

od 14 kwietnia 2017 roku do 18 kwietnia 2017 roku

Przerwa wakacyjna:

od 30 czerwca 2017 roku do 30 września 2017 roku.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

2 maja 2017 roku
piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2016 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2015/2016 i rozpoczęciem roku akademickiego 2016/2017.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.

Terminy składania wniosków stypendialnych

Stypendium rektora dla najlepszych studentów: do 20 października 2016 r.

Stypendium socjalne: do 30 września 2016 r. (semestr zimowy), do 23 stycznia 2017 r. (semestr letni).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: do 30 września 2016 r. lub w trakcie roku akad. po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

Zapomoga: przez cały rok akademicki, nie później niż 3 miesiące od daty zdarzenia którego dotyczy wniosek.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia: do 20 września 2016 r.