Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych ("OKSPO") jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w ramach Wydziału Prawa i Administracji UJ, założoną w 2000 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Celem OKSPO jest poszerzenie znajomości praw obcych w Polsce i kształcenie studentów polskich w tym zakresie dla potrzeb zawodowych związanych ze współpracą międzynarodową. Obecnie kierownikiem OKSPO jest dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ.

W ramach jednostki działają następujące Szkoły:

Szkoła Prawa Amerykańskiego

- istnieje od  2000 roku i działa we  współpracy z  The Catholic University Columbus School of Law w Waszyngtonie  

- obejmuje 11 tygodniowych,  intensywnych kursów, zapoznających  studentów z podstawami amerykańskiego systemu prawnego oraz specyfiki wykonywania zawodu prawniczego.  

- interaktywne i komunikatywne metody nauczania zgodne z amerykańskim modelem nauczania prawniczego

- gwarantuje nabycie niezwykle cenionej na rynku pracy znajomości prawniczego języka angielskiego oraz pisania pism prawniczych w języku angielskim

- zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:30 do 20:00

- egzamin pisemny online po każdym kursie

- możliwe uzyskanie 18 pkt ECTS

-  dyplom wydawany wspólnie przez The Catholic University Columbus School of Law i Wydział Prawa i Administracji UJ oraz dyplom ukończenia kursu dokształcającego wydawany przez Uniwersytet Jagielloński

- opłata za szkołę:  4200 zł dla studentów, doktorantów i pracowników UJ, 5200 zł dla osób spoza UJ

-  szkoła posiada własną bibliotekę; studenci mają dostęp do bazy Westlaw – amerykańskiego Lexa

- dla najlepszego studenta zwolnienie z opłat za  studia LL.M prowadzone przez The Catholic University Columbus School of Law na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Szkoła Prawa Francuskiego

- działa od 2000 roku we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie

- szkoła obejmuje kurs prawniczego języka francuskiego (I semestr) oraz zajęcia z prawa francuskiego (I i II semestr)

- zajęcia z prawa francuskiego to w sumie 8 tygodni kursów obejmujących następujące zagadnienia: wstęp do prawa francuskiego i francuskich instytucji politycznych, francuskie prawo prywatne, francuskie prawo administracyjne oraz francuskie prawo gospodarcze

- zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:30 do 17:30 a zajęcia z prawniczego francuskiego w poniedziałki  i środy od 18:30 do 20:00.

- egzamin pisemny z każdego przedmiotu w sesji letniej

-  20 pkt ECTS

- absolwenci Szkoły otrzymują dyplom jej ukończenia wydawany wspólnie przez Uniwersytet w Orleanie i Wydział Prawa i Administracji UJ oraz mają zapewniony wstęp na studia Master en Droit Privé

- Koszt: 100 zł – studenci, doktoranci i pracownicy UJ, osoby spoza UJ – 1000 zł

Master en Droit Privé

- trwa jeden rok i składa się z 11 piętnasto lub dwudziesto godzinnych  weekendowych kursów pogłębiających znajomość francuskiego i międzynarodowego prawa prywatnego

- o przyjęcie na studia mogą ubiegać się: absolwenci pięcioletnich studiów prawniczych na uczelniach  polskich i zagranicznych oraz studenci prawa UJ, którzy zaliczyli 4 rok studiów.

- dwie opcje zakończenia studiów: opcja badawcza polegająca  na zakończeniu studiów poprzez napisanie pracy magisterskiej i obronę przed komisją lub opcja zawodowa polegająca na  odbyciu stażu w instytucji stosującej prawo francuskie (od 3 do 6 miesięcy) oraz napisanie  z niego raportu i jego obronę przed komisją.

- egzaminy odbywają się w Krakowie w dwóch sesjach – zimowej i letniej

- studia kończą się uzyskaniem francuskiego tytułu magistra prawa prywatnego.

- koszt studiów: 240 euro oraz 1000 zł

Szkoła Prawa Niemieckiego

- SPN UJ została utworzona 1998 roku przez uniwersytety w Heidelbergu, Krakowie i Moguncji; od 2010 r. część niemieckojęzycznego programu studiów „Recht in Deutschland”

- Struktura:

W pierwszym semestrze słuchacze SPN biorą udział w kursie prawniczego języka niemieckiego (2 pkt ECTS)

W drugim semestrze słuchacze SPN uczęszczają na kurs prawa niemieckiego, prowadzony przez profesorów z uniwersytetów Ruprechta Karola w Heidelbergu i Jana Gutenberga w Moguncji (18 pkt ECTS). Kurs oferuje 12 wykładów obejmujących wstęp do istotnych działów prawa niemieckiego, ze szczególnym naciskiem na prawo cywilne. Wiedza uzyskana na wykładach jest powtarzana i pogłębiana na ćwiczeniach oraz sprawdzana podczas kolokwiów, ocenianych przez niemieckich profesorów w skali niemieckiej.

- Egzaminy: Po każdym wykładzie studenci piszą kolokwium (egzamin pisemny), ocena końcowa obliczana jest na podstawie min. 7 zdanych kolokwiów i zdanych egzaminów ustnych z 12 dziedzin.

- Absolwenci SPN uzyskują certyfikat ukończenia kursu „Prawniczy język niemiecki” oraz dyplom ukończenia kursu prawa niemieckiego i mogą uczestniczyć w skróconym programie LL.M. w Heidelbergu lub Moguncji

- brak opłat

- dwa razy w roku polsko-niemiecko-ukraińskie seminaria prawnicze odbywające się na przemian w Heidelbergu, Kijowie, Krakowie i Moguncji

- bonus: Najlepszy/a student/ka otrzymuje stypendium doktoranckie w Heidelbergu

LL.M. w Heidelbergu i Moguncji:

- Absolwenci SPN mają możliwość odbycia skróconych (jednosemestralnych) studiów LL.M. w Heidelbergu i Moguncji oraz ewent. praktyk zawodowych w renomowanych kancelariach w Niemczech. SPN przyznaje rocznie 8 stypendiów w wys. 3750 euro na studia LL.M. w Niemczech.

Szkoła Prawa Austriackiego

- jej wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Wiedeńskiego

- trwa jeden semestr i składa się z 6 trzydniowych kursów (czwartek: 17:00 – 20:00, piątek 16:00 – 20:00 i sobota 9:00 – 14:00)

- studenci zapoznają się z austriackim systemem prawnym w perspektywie porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu prawa europejskiego na prawo austriackie

- każdy kurs zakończony jest pisemny egzaminem

-  Studenci otrzymują 15 pkt ECTS

- absolwenci Szkoły otrzymują dyplom jej ukończenia wydawany wspólnie przez Uniwersytet Wiedeński i Wydział Prawa i Administracji UJ

- Szkoła jest bezpłatna

Szkoła Prawa Ukraińskiego

- We współpracy z Uniwersytetem im. I Franki we Lwowie i Narodowym Uniwersytetem „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

- W semestrze zimowym odbywają się zajęcia z prawniczego języka ukraińskiego (piątki)

- Semestr letni to 6 zjazdów dotyczących prawa ukraińskiego (zajęcia w piątki i soboty)

- 11 pkt ECTS

- absolwenci Szkoły otrzymują dyplom jej ukończenia wydawany wspólnie przez Uniwersytet im. I Franki we Lwowie i Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”  i Wydział Prawa i Administracji UJ

- Szkoła jest bezpłatna dla studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji UJ, płatna 500 zł dla osób spoza Wydziału

Szkoła Prawa Słowackiego

- działa we współpracy  z Instytutem Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk oraz słowacką kancelarią prawną;

- program Szkoły składa się z semestru zimowego, w którym prowadzone są zajęcia z „Prawniczego języka słowackiego” oraz semestru letniego, który składa się z 6 trzydniowych zjazdów, podczas których w piątki oraz soboty odbywają się wykłady prowadzone przez profesorów ze Słowacji, natomiast w niedziele warsztaty prowadzone przez słowackich adwokatów; w Szkole prowadzone są zajęcia ze wstępu do prawa słowackiego, prawa cywilnego (część ogólna + zobowiązania), gospodarczego (prawo spółek + zobowiązania) oraz podatkowego;

- zajęcia odbywają się w semestrze zimowym – w piątki od 17:00 do 20:00 oraz w semestrze letnim – w piątki od 16:00 do 20:00 oraz soboty i niedziele od 10:00 do 14:00;

- w ciągu roku Szkoła organizuje również dodatkowe spotkania oraz wykłady gości ze Słowacji, a także międzynarodowe konferencje naukowe;

- Szkoła posiada własną bibliotekę; studenci mają dostęp do słowackiego systemu ASPI (odpowiednik polskiego systemu LEX);

- Szkoła jest bezpłatna dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast dla osób spoza UJ opłata wynosi 500 zł;

- możliwe uzyskanie 13 pkt ECTS;

- aby ukończyć Szkołę należy zdać 4 z 6 kolokwiów oraz złożyć egzamin ustny przed uprzednio powołaną komisją;

- absolwenci Szkoły otrzymują dyplom jej ukończenia wydawany wspólnie przez Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk oraz Wydział Prawa i Administracji UJ ;

- dwóch najlepszych absolwentów otrzymuje możliwość odbycia miesięcznego stażu w słowackiej kancelarii prawnej oraz udziału w Jesiennej Szkole Prawa organizowanej każdego roku przez Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk;