Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ w sprawie zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 8 maja br. na nadzwyczajnym posiedzeniu zajęła stanowisko w kwestii zgodności z Konstytucją RP dwóch projektów ustaw będących obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Pierwszym z nich jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423), drugim – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491).

 Za przyjęciem uchwały głosowało 75 członków RW, 3 osoby głosowały przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

 

Uchwała Rady

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

z dnia 8 maja 2017 r.

§ 1

W trosce o niezależność władzy sądowniczej i w przekonaniu, że zasada trójpodziału i równoważenia się władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej jest gwarancją wolności i praw  człowieka i obywatela, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiła wyrazić swoją opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423/VIII kadencja Sejmu) i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491/VIII kadencja Sejmu).  

 

§ 2

Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie projektowanych zmian ustawowych dotyczących władzy sądowniczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

Załączniki:

Przyjęte stanowisko Rady WPiA UJ

Streszczenie stanowiska Rady WPiA UJ

Uchwała