Sekcja Praw Człowieka Studenckiej Poradni Prawnej UJ ogłasza nabór studentów Sekcji na rok akademicki 2017/2018

Sekcja Praw Człowieka SPP UJ świadczy bezpłatną pomoc prawną osobom, których prawa zostały naruszone, w tym cudzoziemcom (przede wszystkim osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w RP) oraz osobom planującym złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu. Działalność Sekcji obejmuje chronione prawa jednostki, polskie i międzynarodowego prawo uchodźcze, polskie prawo o cudzoziemcach, prawo i postępowanie administracyjne oraz zagadnienia związane z ochroną praw człowieka.

Studenci Sekcji uczestniczą w wyjazdach do ośrodków recepcyjnych dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, ośrodka strzeżonego dla cudzoziemców oraz aresztu dla cudzoziemców w celu wydalenia, działają jako pełnomocnicy w postępowaniach administracyjnych oraz jako kuratorzy w postępowaniach sądowych. Praca w Sekcji obejmuje udział w cotygodniowym seminarium poradnianym, dyżury odbywane w siedzibie Poradni, sporządzanie pism procesowych i stanowisk prawnych oraz uczestnictwo w organizowanym przez Sekcję kursie prawniczego języka rosyjskiego.

Procedura rekrutacyjna obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, nastawioną na sprawdzenie ogólnych predyspozycji oraz motywacji do pracy w Sekcji. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnim, dodatkowym atutem będzie znajomość języka rosyjskiego.

W Sekcji uczestniczyć mogą studenci III – V roku studiów prawniczych.

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej jest nadesłanie e-mailem, do dnia 20 września br., CV (bez listu motywacyjnego) oraz indywidualnie sporządzonego wniosku o przyjęcie do Sekcji Praw Człowieka na adres e-mail: rekrutacja_spc@wp.pl

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 23-24 września br. Informacja o miejscu i czasie rozmowy przesłana zostanie do osób aplikujących drogą elektroniczną do dnia 21 września b.r.

Osoby przyjęte do Sekcji będą uczestniczyć w obowiązkowym szkoleniu w dniach 30 września-1 października b.r., zaś objęcie obowiązków w Poradni nastąpi od dnia 2 października b.r.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o udział w programie Sekcji prosimy o zapoznanie się także z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: http://www.law.uj.edu.pl/poradnia. Ponadto zaleca się Studentom przyjętym do Sekcji przystąpienie do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach oferty przedstawionej przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejmującego rok akademicki, w którym będą wykonywali obowiązki studenta Poradni.

Zapraszamy zainteresowane osoby do przesyłania zgłoszeń.

Zespół Sekcji Praw Człowieka SPP UJ

Data opublikowania: 04.09.2017
Osoba publikująca: Jerzy Kura