Rekrutacja stypendysty do projektu badawczego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Zoll

Nazwa projektu: „Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza”, realizowany na podstawie umowy nr UMO-2015/19/B/HS5/00464 w ramach konkursu OPUS 10 Narodowego Centrum Nauki

Nazwa jednostki: Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Wymagania:

  • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych; dodatkowym atutem będzie posiadanie publikacji dotyczących środków zabezpieczających;
  • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym oraz dodatkowo języka hiszpańskiego;
  • wykształcenie wyższe prawnicze;
  • spełnianie kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. i zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 25 lipca 2013 r. znak DKN.ZNU.6100.28.2013.BS.1

Opis zadań:

Zebranie i opracowanie informacji na temat uregulowania w Hiszpanii problematyki szeroko rozumianych środków zabezpieczających oraz zebranie orzecznictwa sądu konstytucyjnego w tym kraju dotyczącego badanej problematyki. Analiza uregulowań obowiązujących w Hiszpanii z perspektywy obowiązujących norm konstytucyjnych.

Typ konkursu NCN: OPUS-HS

Termin składania ofert: 18 stycznia 2018 r.

Forma składania ofert: elektronicznie, na adres mailowy: grantsrodkizabezpieczajace@gmail.com

Warunki zatrudnienia:

Stypendium. Wynagrodzenie stypendysty wyniesie 6.000 zł w okresie 6 miesięcy. Planowany początek stypendium: 1 lutego 2018 r.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w formie elektronicznej do dnia 18 stycznia 2018 r. następujących dokumentów:

  1. Życiorys naukowy, uwzględniający dotychczasowe wykształcenie, znajomość języków obcych i osiągnięcia naukowe, wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań, stypendia, nagrody, udział w projektach badawczych i konferencjach, odbyte staże i praktyki;
  2. Spis publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
  3. List motywacyjny;
  4. Stosowne dokumenty (wystarczy skan w formie plików pdf) potwierdzające kwalifikacje językowe, doświadczenie i inne umiejętności.

Wnioski będą oceniane przez trzyosobową komisję powołaną przez kierownika jednostki realizującej projekt, a lista rankingowa zostanie przesłana uczestnikom konkursu drogą elektroniczną. Stypendium zostanie przyznane osobie, która uzyska najwyższą liczbę punktów, przy czym od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 19 stycznia 2018 r., a informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana uczestnikom konkursu drogą elektroniczną.

Data opublikowania: 11.01.2018
Osoba publikująca: Jerzy Kura