Konkurs dla młodych naukowców 2016 - doktoranci

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ ogłasza konkurs na stypendia z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2016/2017 dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich.

Harmonogram konkursu

  1. Termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium upływa dnia 30 września 2016 roku.
  2. Ocena wniosków przez komisję konkursową następuje w terminie do dnia 20 października 2016 roku.
  3. Ostateczna decyzja Dziekana zostanie podana do wiadomości wnioskodawcom za pośrednictwem strony internetowej lub tablicy ogłoszeniowej do dnia 30 listopada 2016 roku.
  4. Doktoranci, którym przyznano stypendium podpisują umowy w terminie do dnia 20 grudnia 2016 roku.