Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Polityka jakości

 1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizując swą historyczną oraz współczesną rolę ważnego ośrodka kształcącego wysokiej klasy kadrę praktyków prawa i administracji oraz kadrę naukową, stale doskonali jakość kształcenia na prowadzonych studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach jednolitych magisterskich, studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych.
 2. Polityka jakości jest spójna z programem i strategią rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jego Wydziału Prawa i Administracji .
 3. Systematyczna analiza i weryfikacja efektów kształcenia stanowi podstawę działań dla stałego doskonalenia programów kształcenia.
 4. Stałym celem Wydziału Prawa i Administracji UJ jest wspieranie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz badań naukowych, podejmowanych przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji.
 5. Główne kierunki realizowanej polityki jakości obejmują w szczególności działania dla:
  1. Stałego doskonalenia oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb społecznych, sytuacji na rynku pracy oraz oczekiwań studentów;
  2. Stałego doskonalenia metod dydaktycznych dla osiągania optymalnych efektów kształcenia;
  3. Stymulowania najwyższego poziomu badań naukowych;
  4. Stymulowanie aktywności interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych w kształtowaniu i doskonaleniu systemu jakości kształcenia oraz rozwoju badań naukowych;
  5. Kształcenie i promowanie kadr naukowych;
  6. Internacjonalizacja badań i procesów dydaktycznych poprzez rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów do uczelni zagranicznych;
  7. Kształtowanie świadomości pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych związanej ze znaczeniem jakości ich pracy;
 6. Politykę jakości realizują wszyscy członkowie społeczności akademickiej Wydziału Prawa i Administracji.

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Dziekan WPiA UJ

Program rozwoju na lata 2012–2016