Zasady korzystania z biblioteki

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ BIBLIOTEKI PRAWNICZEJ UJ

 

I. Informacje ogólne

 1. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza jest biblioteką Wydziału Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Biblioteka działa w ramach jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego podstawę stanowi Biblioteka Jagiellońska, nadzorująca i koordynująca działalność systemu.
 3. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza gromadzi, opracowuje, przechowuje materiały krajowe i zagraniczne o tematyce prawniczej, organizuje korzystanie ze zbiorów oraz udziela i rozpowszechnia informację naukową w zakresie wyznaczonym planem specjalizacji zbiorów bibliotecznych.
 4. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza udostępnia swe zbiory:
  a/ na miejscu w czytelniach,
  b/ przez wypożyczanie miejscowe,
  c/ przez wypożyczanie międzybiblioteczne.
 5. Do korzystania z Biblioteki uprawnieni są:
  a/ studenci i pracownicy UJ,
  b/ studenci i pracownicy innych uczelni, posiadających podpisaną
  z WPiA umowę o wzajemności udostępniania zbiorów bibliotecznych,
  c/ biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
  d/ osoby inne, pragnące skorzystać z jej zbiorów na warunkach określonych przez Regulamin.
 6. Zbiory WBP udostępnia się zgodnie z Zasadami udostępniania zbiorów w WBP UJ (zob. pkt. III).

 

II. Struktura organizacyjna Wydziałowej Biblioteki Prawniczej UJ

 1. Jednostki Wydziałowej Biblioteki Prawniczej:
  Biblioteka (WBP) przy ul. Olszewskiego 2 (czytelnia, wypożyczalnia),
  Sekcja Prawa Własności Intelektualnej (SPWI) przy ul. Józefa 19 (czytelnia).
 2. Nadzór nad działalnością Wydziałowej Biblioteki Prawniczej sprawuje Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

 

III. Zasady udostępniania zbiorów w WBP UJ

A. Biblioteka przy ul. Olszewskiego 2
 1. Prawo korzystania z Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania
  i uaktywnienia karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisania zobowiązania (zał. 2) do przestrzegania regulaminu Biblioteki. Formalności związanych
  z zapisem oraz coroczną aktualizacją karty należy dopełnić osobiście.
 2. Podstawę wpisu do biblioteki stanowi:
  a/ dla studentów elektroniczna legitymacja studencka i dowód osobisty
  b/ dla pracowników UJ . dowód osobisty i aktualne zaświadczenie
  o zatrudnieniu w UJ (np. ważna legitymacja służbowa),
  c/ dla innych osób . dowód osobisty lub paszport.
 3. Karta biblioteczna jest ważna przez okres jednego roku akademickiego. Ważność karty można prolongować na następny rok akademicki po dokonaniu rozliczenia wypożyczeń z roku ubiegłego oraz uzyskaniu wpisu na bieżący rok akademicki.
 4. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej/ELS nie wolno odstępować osobom trzecim. Nieprzestrzeganie tego postanowienia pociąga za sobą pozbawienie prawa korzystania ze zbiorów biblioteki w właściciela karty oraz osobę aktualnie z niej korzystającą.
 5. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Wypożyczalnię o utracie karty bibliotecznej/ELS w celu zablokowania konta czytelniczego. Koszty wystawienia nowej karty oraz szkody powstałe na skutek zaniedbania obciążają właściciela karty.
 6. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. Czytelnik jest jednak zobowiązany do pokrycia opłat administracyjnych związanych z corocznym wpisem do biblioteki w wysokości 50,00 zł. Z opłaty administracyjnej zwolnieni są studenci i pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczelni, z którymi WPiA podpisał stosowne umowy.
 
A.1 Udostępnianie zbiorów na miejscu. Czytelnia
 1. Do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu uprawnia ważna na bieżący rok akademicki karta biblioteczna/ELS.
 2. W czytelni udostępnia się materiały biblioteczne:
  a/ z księgozbioru podręcznego czytelni,
  b/ z magazynów bibliotecznych,
  c/ sprowadzone z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Księgozbiory podręczne oraz z magazynu udostępnia się wyłącznie na miejscu.
 4. W czytelni należy wpisać się do księgi odwiedzin i oddać bibliotekarzowi kartę biblioteczną/ELS.
 5. Materiały udostępniane w czytelni mogą być wydawane do kopiowania. W tym celu należy wypełnić rewers i zostawić u bibliotekarza wraz z dokumentem tożsamości i ważną kartą biblioteczną. O wydaniu dzieła do kopiowania decyduje . po okazaniu obiektu . dyżurujący bibliotekarz. Przede wszystkim nie wydaje się do kserowania dzieł wydanych do 1949 r., dzieł uszkodzonych lub wymagających konserwacji, obiektów o formacie powyżej A4 (29x21 cm) oraz dzieł wymiennokartkowych. Obiekty wydawane do kopiowania należy zwrócić w ciągu godziny. Niezwrócenie dzieł w określonym terminie może spowodować zawieszenie w prawach czytelnika lub pozbawienie prawa korzystania z WBP.
 6. Fotografowanie własnym aparatem cyfrowym (bez użycia lampy błyskowej) dopuszcza się jedynie na miejscu, za zgoda dyżurnego bibliotekarza.
 7. Wynoszenie materiałów udostępnianych w czytelniach poza bibliotekę bez zgody bibliotekarza jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianych prawem.
 8. Korzystający z czytelni i katalogu mają obowiązek pozostawić w szatni wierzchnią odzież, parasole, teczki, torby itp.
 
A.2 Wypożyczanie miejscowe. Wypożyczalnia
 1. Prawo korzystania z wypożyczania miejscowego poza obręb Biblioteki posiadają:
  a/ studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ,
  b/ pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UJ,
  c/ pracownicy i studenci innych uczelni i wydziałów , z którymi WPiA UJ podpisał stosowne umowy.
 2. Prawo korzystania z wypożyczalni Czytelnicy nabywają z chwilą uaktywnienia karty bibliotecznej lub ELS (w Wypożyczalni).
 3. Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo:
  a/ studenci . po wygaśnięciu uprawnień studenckich lub niedopełnieniu formalności przy przedłużaniu uprawnień,
  b/ pracownicy . po ustaniu stosunku pracy,
  c/ użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia regulaminu Biblioteki.
 4. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 5. Wypożyczenia rejestruje się wyłącznie komputerowo na podstawie paska kodowego książki i karty czytelnika. Likwidacja tego zapisu następuje z chwilą oddania wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub po zaspokojeniu roszczeń Biblioteki o odszkodowanie lub po uregulowaniu kary regulaminowej.
 6. Biblioteka wypożycza:
  a/ studentom studiów dziennych i zaocznych . 5 wol. na 150 dni,
  b/ doktorantom . 10 wol. na 150 dni
  c/ studentom studiów podyplomowych . 4 wol. na jeden miesiąc,
  d/ pracownikom naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa
  i Administracji . 20 wol. na okres 365 dni.
 7. W razie potrzeby można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu dzieł. Istnieje możliwość samodzielnego prolongowania wypożyczonych przez siebie książek. Nie dotyczy to egzemplarzy, które są przetrzymane. Prolongaty można dokonać po zalogowaniu na swoje konto biblioteczne.
 8. W razie przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych dzieł Biblioteka może wysłać pisemne upomnienie, a po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Wysłanie czytelnikowi urgensu z zagrożeniem podania do sądu powoduje równoczesne zawieszenie prawa korzystania z Biblioteki na okres 3 miesięcy.
 9. Biblioteka pobiera od czytelników opłatę za opóźnienie zwrotu wypożyczonego dzieła, niezależnie od wysłanego pisemnego upomnienia. Wysokość opłaty reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej jako głównej administratorki systemu biblioteczno-informacyjnego UJ.
 10. Wypożyczone materiały biblioteczne powierza się opiece Czytelnika, który winien sprawdzić ich stan w obecności bibliotekarza i zgłosić ewentualne defekty (podkreślenia, adnotacje, uszkodzenia mechaniczne itp.). Za wszelkie uszkodzenia nie ujawnione w chwili odbioru materiałów bibliotecznych, a stwierdzone przy ich zwrocie, czytelnik odpowiada materialnie. Na pracownikach pełniących dyżur w wypożyczalni spoczywa obowiązek sprawdzenia w obecności czytelnika stanu zachowania udostępnianych zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem kompletności dzieł: przed udostępnieniem i przy zwrocie zbiorów.
 11. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła, Czytelnik jest zobowiązany je odkupić w takim samym wydaniu
  i wykonać oprawę introligatorską, jeśli taką dzieło posiadało.
 12. Jeśli odkupienie identycznego dzieła nie jest możliwe, Biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań Czytelnika poprzez:
  a/ odkupienie dzieła w nowszym wydaniu,
  b/ odkupienie innego dzieła wskazanego przez Bibliotekę, w cenie stanowiącej wielokrotność (zgodnie z obowiązującą instrukcją wyceny, zob. zał. 1) wartości zagubionego lub zniszczonego dzieła.
  c/ dostarczenie oprawionej kopii kserograficznej zagubionego lub zniszczonego dzieła
 13. Nie wypożycza się poza Bibliotekę:
  a/ zbiorów specjalnych,
  b/ dzieł wydanych do roku 1949,
  c/ słowników, encyklopedii i innych wydawnictw informacyjnych,
  d/ dzieł rzadkich i cennych,
  e/ dzieł z księgozbiorów i magazynów czytelni,
  f/ gazet i czasopism,
  g/ dzieł wymagających konserwacji,
  h/ dzieł sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
 14. Rażące naruszenie regulaminu, w tym również zwracanie zniszczonych książek bądź nie zwrócenie książek mimo wysyłania upomnień, daje Kierownikowi podstawę do pozbawienia czytelnika prawa korzystania
  z Biblioteki na czas określony do 1 roku lub całkowicie.
 
B. Sekcja Prawa Własności Intelektualnej ul. Józefa 19
 1. Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki posiadają:
  a/ studenci,
  b/ pracownicy naukowi,
  c/ inni użytkownicy zainteresowani problematyką prawa własności intelektualnej na podstawie zgody Kierownika Katedry Prawa Własności Intelektualnej.
 2. SPWI udostępnia swe zbiory na miejscu w czytelni.
 3. Doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy nie są zatrudnieni przez UJ, mogą wypożyczać wyłącznie książki zakupione ze środków finansowych .własnego. grantu, którego promotorem jest pracownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej, tylko na czas trwania grantu. Wypożyczenia takie dokonywane są po poinformowaniu Kierownika Katedry.
 4. Doktoranci zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek na czas swoich wyjazdów (np. w celach naukowych), których długość przekracza okres 1 tygodnia.
 5. W wypadku zniszczenia lub zaginięcia książki Doktorant ma obowiązek odkupić jej egzemplarz lub przekazać SPWI książkę o zbliżonej tematyce oraz o wartości równej lub wyższej w stosunku do zagubionej książki.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do wpisania się do ewidencji czytelników (księga odwiedzin).
 7. Korzystanie z księgozbioru odbywa się na zasadach wolnego dostępu do półek.
 8. Czytelnik ma prawo do korzystania z komputerów wyłącznie w celu przeglądania katalogu bibliotecznego oraz dostępnych baz danych.
 9. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić rewers. Realizacja zamówień na zbiory zgromadzone w magazynach oraz pokojach pracowników odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:
  zamówienia złożone w terminie
  - do wtorku do godz. 1400 (realizacja od środy),
  - do czwartku do godz. 1400 (realizacja od piątku).
  Zasada ta nie dotyczy wersji drukowanej czasopism zagranicznych dostępnych w wersji elektronicznej.
 10. Czytelnicy spoza Krakowa proszeni są o przesyłanie wykazów książek do zamówienia wraz z ich sygnaturami miejsca za pośrednictwem e-mail z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym. Katalog zbiorów SPWI jest dostępny za pośrednictwem strony: http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog. Wyszukane pozycje muszą zawierać wymienione poniżej elementy:
  Lokalizacja     WBP-SPWIntel.,
  Sygnatura       iw-xxxxx xxx
 11. Wykorzystane zbiory użytkownik zobowiązany jest odłożyć na wyznaczone w Bibliotece miejsce (NIE na półki).
 12. Na terenie Biblioteki istnieje możliwość samodzielnego, odpłatnego sporządzenia kopii zbiorów w granicach dozwolonego użytku prywatnego.
 13. Wynoszenie zbiorów udostępnianych w czytelni poza Bibliotekę jest niedopuszczalne.
 14. Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim zgłoszeniu ich bibliotekarzowi.
 15. Na czas przerwy zarządzonej w Bibliotece czytelnicy zobowiązani są do jej opuszczenia.
 16. Czas pracy SPWI ustala Kierownik WBP.
 
C. Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe
 1. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza UJ umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek zamiejscowych, dla celów naukowych drogą wypożyczania międzybibliotecznego:
  a/ pracownikom naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa
  i Administracji UJ,
  b/ studentom Wydziału Prawa i Administracji UJ dla określonych prac.
 2. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza UJ sprowadza materiały biblioteczne (jednorazowo 4 pozycje), których nie posiadają biblioteki krakowskie, o tematyce związanej z prawem. Sprowadzane dzieła udostępnia się tylko na miejscu.
 3. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza UJ udostępnia swoje zbiory na zasadzie wypożyczania międzybibliotecznego przy współpracy z krajowymi bibliotekami akademickimi i naukowymi  oraz bibliotekami naczelnych organów władzy i administracji państwowej.
 4. Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe nie obejmuje:
  a/ dzieł rzadkich i szczególnie chronionych,
  b/ dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych,
  c/ gazet i innych czasopism,
  d/ dzieł wydanych do 1949 r.,
  e/ dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji.
 5. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza UJ każdorazowo zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych.
 6. Wydziałowa Biblioteka Prawnicza UJ wypożycza książki na okres jednego miesiąca (nie licząc czasu potrzebnego na przesyłkę). Można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu. Niezwrócenie książek w terminie bez uzyskania prolongaty może spowodować zawieszenie konta.
 7. Wypożyczanie międzybiblioteczne odbywa się na prawach wzajemności. Biblioteka wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za sprowadzone materiały biblioteczne, udostępnia je tylko na miejscu w czytelniach.
 8. W razie przekroczenia przepisów niniejszego regulaminu biblioteka traci prawo korzystania ze zbiorów Wydziałowej Biblioteki Prawniczej w drodze wypożyczania międzybibliotecznego na czas ustalony przez Kierownika.

 

IV. Przepisy końcowe

 1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych nie może naruszać warunków umów licencyjnych oraz praw autorskich.
 2. Godziny otwarcia poszczególnych jednostek Biblioteki ustalają osobne zarządzenia kierownika Biblioteki podane do ogólnej wiadomości.
 3. W uzasadnionych wypadkach kierownik ma prawo zawiesić czasowo udostępnianie w całej Bibliotece lub w niektórych jej jednostkach organizacyjnych.
 4. W Wydziałowej Bibliotece Prawniczej obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz korzystania z telefonu komórkowego.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do pełnego poszanowania materiałów bibliotecznych, katalogów oraz urządzeń technicznych, które zostały oddane do jego dyspozycji. Za wszelkie zawinione szkody czytelnik odpowiada finansowo i prawnie.
 6. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Biblioteki może odmówić prawa przebywania na terenie Biblioteki lub korzystania ze zbiorów osobom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz wyłamującym się z ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.
 7. Przekroczenie przepisów zawartych w niniejszym regulaminie pociąga za sobą okresowe do 1 roku lub całkowite pozbawienie prawa korzystania z Biblioteki. W wypadkach naruszania regulaminu kierownik Wydziałowej Biblioteki Prawniczej może wystąpić o pozbawienie czytelnika prawa korzystania z innych bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UJ lub innych bibliotek krakowskich. Czytelnik może być pozbawiony prawa korzystania z Wydziałowej Biblioteki Prawniczej także na podstawie uzasadnionego wniosku innej biblioteki.
 8. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu leży w kompetencji Kierownika Wydziałowej Biblioteki Prawniczej. Od decyzji Kierownika przysługuje prawo odwołania do Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2013